21 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση σχετικά με την πώληση από την «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» του ποσοστού συμμετοχής της στην εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.»

Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Βάσει των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Δυνάμει της από 30.11.2016 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας μας, και προς υλοποίηση αυτής, την 20η Φεβρουαρίου 2017 υπογράφηκε σύμβαση σχετικά με την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΓΕΚΑ στη θυγατρική της εταιρία «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ήτοι 12.375.185 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 90,04% των μετοχών της τελευταίας, έναντι τιμήματος είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000,00 €), καταβλητέου από την Αγοράστρια (ελληνική ανώνυμη εταιρία) εντός των επομένων δεκαπέντε ημερών και με τις εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που προβλέπονται συνήθως σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Μετά την ολοσχερή καταβολή του τιμήματος η Αγοράστρια θα αποκτήσει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των παραπάνω μεταβιβαζόμενων μετοχών.

Σημειώνεται ότι η Αγοράστρια εταιρία θα χρηματοδοτηθεί για την εν λόγω εξαγορά από διεθνούς βεληνεκούς επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται το επενδυτικό κεφάλαιο «Southbridge Europe Mezzanine SICAR» και στην οποία θα μετέχουν μέλη της Διοίκησης της Εταιρίας προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εργασιών της «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Επιπροσθέτως, η πώληση της εν λόγω συμμετοχής θα έχει άμεσα ως συνέπεια την εισροή σημαντικού τιμήματος στην Εταιρία, το οποίο αποτελεί και στοιχείο της διαπραγμάτευσης και των δεσμεύσεων της Εταιρίας προς τις δανείστριες τράπεζες αυτής στα πλαίσια του νέου Κ.Ο.Δ. για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Ποσό 10 εκατ. ευρώ από το τίμημα ήτοι το 50% του τιμήματος θα διοχετευτεί προς τις πιστώτριες τράπεζες της Εταιρίας για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Επιγραμματικά, η ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ στην ARIVIA σε διεθνές επενδυτικό σχήμα αποτελεί σημαντική θετική εξέλιξη για τον Όμιλο, καθώς:

Εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ομίλου πριν 1,5 χρόνο για αναπροσαρμογή των στρατηγικών του προτεραιοτήτων, με στόχο να επικεντρωθεί επιχειρηματικά στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων του.
Βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων της ΕΛΓΕΚΑ γίνεται και πάλι
ο τομέας των καταναλωτικών προϊόντων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει η ΕΛΓΕΚΑ
τα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
Η μεταβίβαση
αποφέρει στην Εταιρία έσοδο ύψους 20 εκατ. ευρώ γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική εικόνα της Εταιρίας
εξασφαλίζει στον Όμιλο κεφάλαιο κίνησης που θα στηρίξει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την μέχρι σήμερα επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρίας και ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μέρα.
Η ΕΛΓΕΚΑ είναι έτοιμη να περάσει στην επόμενη ημέρα.

Έχοντας επιτύχει:

περιστολή του κόστους λειτουργίας,
αποδέσμευση από δραστηριότητες και συνεργασίες που δεν ήταν κερδοφόρες,
εξορθολογισμό της ροής των εργασιών της και της δομής της,
βελτίωση των δεικτών δανεισμού του Ομίλου,
συμμαζεύει τα οικονομικά της μεγέθη, ενώ τίθενται οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία.

Στόχος είναι να σταθεί ο Όμιλος σε στέρεες βάσεις, που δημιουργούν εμπιστοσύνη στην εταιρεία και στο μέλλον της.

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» με 30.06.2016, η επίπτωση από την πώληση της εταιρίας «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τόσο σε επίπεδο Εταιρίας όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο έχει ως εξής: Σε επίπεδο εταιρίας (Αντίτιμο μεταβίβασης : 20.000 χιλ. ευρώ μείον Κόστος συμμετοχής στην ARIVIA: 12.483 χιλ. ευρώ) Κέρδος συναλλαγής : 7.517 χιλ. ευρώ, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο (Αντίτιμο μεταβίβασης : 20.000 χιλ. ευρώ μείον Ίδια Κεφάλαια ARIVIA: 14.201 χιλ. ευρώ, μείον δικαιώματα μειοψηφίας 1.092 χιλ. ευρώ, μείον ανακτήσιμο ποσό Υπεραξίας ARIVIA 1.903 χιλ. ευρώ, μείον Πελατολόγιο ARIVIA 1.238 χιλ. ευρώ) Κέρδος συναλλαγής : 3.750 χιλ. ευρώ.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.