23 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες»

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2019

 

Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες»

 

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ιγ’) της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 23.10.2019 εκταμιεύθηκε το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους τριάντα οκτώ εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 38.050.000), όπως προβλεπόταν από την 25.07.2019 σύμβαση με τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική. Ομοίως, την ίδια ημερομηνία εκταμιεύθηκε το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 11.650.000) της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες».

Με τις ανωτέρω εκταμιεύσεις ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε» και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», καθώς ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμος, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, της ρευστότητας και της κερδοφορίας του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.