15 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση σχετικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Τρίτο Τρίμηνο και Εννεάμηνο της χρήσης του 2022

Ανακοίνωση σχετικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Τρίτο Τρίμηνο και Εννεάμηνο της χρήσης του 2022

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνεχίζει να καταγράφει αύξηση της δραστηριότητάς του κατά τη διάρκεια του 2022, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο θέτει συνεχώς ολοένα και μεγαλύτερους περιορισμούς και προκλήσεις τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις.

Τα κύρια μεγέθη του Ομίλου διαμορφωθήκαν ως εξής:

Ο Κύκλος Εργασιών στο εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε € 145,2 εκατ. έναντι € 137,9 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου του 2021 (αύξηση κατά 5,3%), ενώ για το Γ ́ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε € 50,7 εκατ. έναντι € 47,5 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο (αύξηση κατά 6,8%).
Τα Κέρδη προ φόρων και τόκων στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε € 5,1 εκατ. έναντι € 4,5 εκατ. (αύξηση κατά 13,6%), ενώ για το Γ ́ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε € 1,1 εκατ. έναντι € 1,0 εκατ. (αύξηση κατά 13,3%).
Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε € 11,2 εκατ. έναντι € 10,5 εκατ. (αύξηση κατά 6,5%), ενώ για το Γ ́ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε € 3,1 εκατ. έναντι € 3,0 εκατ. (αύξηση κατά 4,7%).
Τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) διαμορφώθηκαν σε € 7,5 εκατ. στο εννεάμηνο έναντι € 6,9 εκατ. (αύξηση κατά 8,2%), ενώ για το Γ ́ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε € 1,9 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ. (αύξηση κατά 4,8%).
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου στις 30.09.2022 διαμορφώνονται στο ύψος των € 10.582 χιλ. έναντι € 11.297 χιλ. στις 30.06.2022, ενώ η δανειακή θέση του Ομίλου κατά την ίδια ημερομηνία διαμορφώθηκε στο ύψος των € 83.330 χιλ. έναντι € 83.339 χιλ. στις 30.06.2022. Τα λοιπά μεγέθη της Χρηματοοικονομικής Θέση του Ομίλου δεν παρουσιάζουν κάποια σημαντική μεταβολή.
Η ενεργειακή κρίση έχει ως συνέπεια την αύξηση τόσο του μεταφορικού κόστους όσο και του κόστους αποθήκευσης, λόγω της ενέργειας που χρησιμοποιείται σε αυτήν, γεγονός που τείνει να μειώσει τα περιθώρια κερδοφορίας στη δραστηριότητα της εμπορίας και διανομής προϊόντων. Τα Αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ έχουν επηρεαστεί σε ελεγχόμενο βαθμό από τον εν λόγω παράγοντα, καθώς μία σειρά ενεργειών, όπως η προσαρμογή των τιμών πώλησης, η αποτελεσματικότερη διαχείριση παραγγελιών και δρομολογίων, η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των σχετικών επενδύσεων, συνετέλεσαν προς την κατεύθυνση αυτή.

Παράλληλα, η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας τόσο στον τομέα του εμπορίου τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών όσο και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Logistics είχαν ως αποτέλεσμα την αντιστάθμιση του ανωτέρω αναφερόμενου αρνητικού παράγοντα και εν τέλει την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διαθέτει ένα ισχυρό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένος τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και της Ρουμανίας, γεγονός που του επιτρέπει να απορροφά σε σημαντικό βαθμό τις μεταβολές στη ζήτηση που προέρχονται από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, βρίσκεται σε μία συνεχή διαδικασία εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου του, διερευνώντας νέες συνεργασίες ή επεκτείνοντας υφιστάμενες, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του και δημιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Ταυτόχρονα, οι μακροχρόνιες συνεργασίες που διατηρεί στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών Logistics με ορισμένους εκ των σημαντικότερων στον τομέα τους επιχειρηματικών ομίλων καθώς και η επίτευξη νέων συμφωνιών με εταιρίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, συντελούν στην καταγραφή θετικών ρυθμών ανάπτυξης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ δεν επηρεάζεται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων προς τη Ρωσία, καθώς δεν διαθέτει επιχειρηματική παρουσία στις εν λόγω χώρες, και επίσης δεν προμηθεύεται αγαθά από τις εν λόγω χώρες.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.