13 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2017

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/10-05-2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής μας εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» αποφάσισε στις 10/03/2017 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.100 χιλ. ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.550.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανέλαβε να καλύψει το μέρος της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της σ’ αυτήν, ήτοι 99,99%, με την καταβολή του ποσού των 3.099.690 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία τέλεσης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 16.500 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 8.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην ως άνω εταιρία παραμένει σε 99,99% περίπου.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» συντελείται στα πλαίσια ενίσχυσης της καθαρής θέσης αυτής, το δε ποσό της αύξησης προορίζεται για την απομείωση του δανεισμού και την ενδυνάμωση των ταμειακών ροών της άνω θυγατρικής εταιρίας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.