31 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε

Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2014

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 παρ. δ’ της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» αποφάσισε στις 27/06/2014 τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.035.000 € με σκοπό την ισόποση κάλυψη ζημιών της, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,19 €, ήτοι από 0,53 € σε 0,34 € εκάστη, και την παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των 2.800.240 €, η οποία καλύφθηκε με την εισφορά εκ μέρους της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ισόποσων χρηματικών της απαιτήσεων από την πρώτη, με την έκδοση 8.236.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 € εκάστη, ενώ η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 22930/30-07-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», θα ανέρχεται συνολικά σε 11.810.240 €, διαιρούμενο σε 34.736.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 € εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην ως άνω εταιρία παραμένει σε 99,99% περίπου.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «G.S.B.G. Α.Ε.» αποφάσισε στις 27/06/2014 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 900.000 € με την έκδοση 90.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 € εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε αποκλειστικά από την «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», αφενός με την καταβολή μετρητών ύψους 480.000 € και αφετέρου με την εισφορά ισόποσων χρηματικών απαιτήσεών της από την πρώτη, ύψους 420.000 €, ενώ η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 22474/30-07-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «G.S.B.G. Α.Ε.», θα ανέρχεται συνολικά σε 960.000 €, διαιρούμενο σε 96.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην ως άνω εταιρία αυξάνεται από 70,00% σε 98,13% περίπου.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.