01 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2014

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 παρ. δ’ της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της ότι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ των θυγατρικών της, DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD και ELGEKA CYPRUS LTD και της εταιρίας C.A. PAPAELLINAS LTD ώστε η τελευταία να αποκτήσει το 40% της εταιρίας DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD, εταιρία 100% θυγατρική της ELGEKA CYPRUS LTD έως σήμερα, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών 3rd Party Logistics στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η εταιρία C.A. PAPAELLINAS LTD, υπέγραψε με τις θυγατρικές της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD και ELGEKA CYPRUS LTD, συμφωνία με την οποία η C.A. PAPAELLINAS LTD απέκτησε το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD με την έκδοση 200 νέων συνήθων μετοχών επ’ ονόματί της, ονομαστικής αξίας €1 έκαστη υπέρ το άρτιο (at premium), με τιμή αγοράς το ποσό των €207.691,56, ενώ η τελευταία ενέγραψε το ποσό των €207.491,56 στο share premium account της, μετά από παραίτηση της ELGEKA CYPRUS LTD από το δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των νέων μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD ανέρχεται συνολικά σε €500 διαιρούμενο σε 500 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη, το δε εγγεγραμμένο ποσό υπέρ το άρτιο (at premium) στο share premium account αυτής ανέρχεται συνολικά σε €937.191,56, ενώ στη νέα μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν εφεξής οι εταιρίες ELGEKA CYPRUS LTD και C.A. PAPAELLINAS LTD με ποσοστά συμμετοχής 60% και 40% αντίστοιχα.

Η εταιρία C.A. PAPAELLINAS LTD, με εργατικό δυναμικό 400 ατόμων, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς οργανισμούς στην Κύπρο όντας πρωτοπόρος στην εισαγωγή και διανομή καταναλωτικών, καλλυντικών, χαρτικών και φαρμακευτικών προϊόντων, όπως και προϊόντων φυσικής διατροφής. Στρατηγική επιδίωξη του νεοσύστατου μετοχικού σχήματος είναι η εκμετάλλευση του know-how του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στον τομέα παροχής 3PL υπηρεσιών, όπως αυτό τεκμαίρεται από την συμμετοχή του στην Νο1 εταιρία του κλάδου στη Ελλάδα, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., σε συνδυασμό με την ηγετική τοπική παρουσία της C.A. PAPAELLINAS LTD, η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία του νέου market leader στην αγορά 3PL υπηρεσιών στην Κύπρο.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.