25 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε

Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2015

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 παρ. δ’ της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» αποφάσισε στις 23/06/2015 τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.389.440 € με σκοπό την ισόποση κάλυψη ζημιών της, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,04 €, ήτοι από 0,34 € σε 0,30 € εκάστη, και την παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των 1.417.200 €, η οποία καλύφθηκε με την εισφορά εκ μέρους της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ισόποσων χρηματικών της απαιτήσεων από την πρώτη, με την έκδοση 4.724.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη, ενώ η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 7790/21-08-2015 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 400784/24-08-2015.

Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», θα ανέρχεται συνολικά σε 11.838.000 €, διαιρούμενο σε 39.460.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην ως άνω εταιρία παραμένει σε 99,99% περίπου.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.