29 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στον Όμιλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» – Συγχώνευση θυγατρικών εταιριών

Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στον Όμιλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» – Συγχώνευση θυγατρικών εταιριών

Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2015

Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών μας εταιριών «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (με ποσοστό συμμετοχής 99,99%) και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (με ποσοστό συμμετοχής 90,00%), αποφασίστηκε η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης θυγατρικής μας από την πρώτη, με ημερομηνία κατάρτισης ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η .10.2015. Η ανωτέρω ενδοομιλική συγχώνευση θα συντελεστεί δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2910/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, ενώ για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) της απορροφώμενης εταιρίας και εν γένει για τους σκοπούς της εν λόγω συγχώνευσης ορίστηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Νικόλαος Γεωργιάδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12941) της ελεγκτικής εταιρίας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.».

Εκτιμάται ότι η προτεινόμενη Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου του 2016, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τα εταιρικά όργανα των συγχωνευόμενων θυγατρικών εταιριών. Η εν λόγω Συγχώνευση υλοποιείται σε πλήρη συνέπεια με τη στρατηγική αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου με σκοπό: α) τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των λειτουργιών του, β) τη μείωση του λειτουργικού κόστους, γ) την εκμετάλλευση του εμπορικού πυλώνα της «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» για την περαιτέρω διείσδυση των προϊόντων της «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στην Ελληνική αγορά, οι πωλήσεις της οποίας δεν ξεπερνούν το 7% επί του συνόλου των πωλήσεων της τελευταίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι την 29η Οκτωβρίου 2015, η Μητρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» απέκτησε και το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της εταιρίας «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την αγορά 3.818 ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, έναντι τιμήματος ποσού 16 χιλ. ευρώ. Μετά την αγορά αυτή, το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της εταιρίας «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανέρχεται πλέον σε 100%.

 

 

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.