29 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021

Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 & 4 του Ν.3556/2007, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από το υπόχρεο πρόσωπο κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, και σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 10.853.209,26 €, και ειδικότερα του ονομαστικού Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.854.658,48 € και του υπέρ το άρτιο ποσού κατά το ποσό των 3.998.550,78 € με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,24 € και τιμής διάθεσης 0,38 € η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 23.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (η «Αύξηση»), ότι κατά την 27.07.2021, ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στον λογαριασμό αξιών του δικαιούχου μετόχου:

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., απέκτησε μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, συνολικά, 11.901.772 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των μετοχών που κατέχει άμεσα σε 22.257.795 από 10.356.023 κοινές ονομαστικές μετοχές που κατείχε πριν την ως άνω Αύξηση. Κατά συνέπεια, το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 4,28% και ανέρχεται πλέον από 32,63% που ήταν πριν σε 36,91%.

Ως εκ τούτου, κατά την ως άνω ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών, το κατεχόμενο ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας υπερέβη το όριο του 1/3 του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και επιπλέον επήλθε μεταβολή στα ποσοστά των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε μεγαλύτερη από το όριο του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.