29 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021

 

Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε από τα κατωτέρω υπόχρεα πρόσωπα, ότι προέβησαν την 27.07.2021 (ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στον λογαριασμό αξιών των δικαιούχων μετόχων) στις ακόλουθες αποκτήσεις κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνεπεία της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας:

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, απέκτησε μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, συνολικά, 11.901.772 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 4.522.673,36 ευρώ.
Η κα Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, απέκτησε μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, συνολικά, 4.768.077 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 1.811.869,26 ευρώ.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.