30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε από τα κατωτέρω αναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα, ότι προέβησαν την 27.07.2021 (ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στον λογαριασμό αξιών των δικαιούχων μετόχων) στις ακόλουθες αποκτήσεις κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνεπεία της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής:

• Ο κ. Γεώργιος Κατσιώτης, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, απέκτησε μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, συνολικά, 551.025 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 209.389,50 ευρώ.

• Ο κ. Πέτρος Κατσιώτης, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, απέκτησε μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, συνολικά, 551.025 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 209.389,50 ευρώ.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.