30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007:Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ενημερώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, ότι μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 23.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (η «Αύξηση»), και στη συνέχεια την από 28.07.2021 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (€ 14.470.945,68) και διαιρείται σε εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες επτά (60.295.607) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,24) η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες επτά (60.295.607).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.