10 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Θέμα : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε από τα κατωτέρω αναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα, ότι κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 10.06.2022 προέβησαν στις ακόλουθες αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας:

• Ο κ. Γεώργιος Κατσιώτης, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον βασικό μέτοχο κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, απέκτησε συνολικά 179.938 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» έναντι τιμήματος συνολικής αξίας 80.972,10 ευρώ.

• Ο κ. Πέτρος Κατσιώτης, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον βασικό μέτοχο κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, απέκτησε συνολικά 179.938 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» έναντι τιμήματος συνολικής αξίας 80.972,10 ευρώ.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.