05 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Θέμα :Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007:Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» (εφεξής η «Εταιρία»), σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 05.12.2023 από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με την από 19.07.2023 ανακοίνωσή τους, κ.κ. Γεώργιο Κατσιώτη, κ. Πέτρο Κατσιώτη, κ. Νικόλαο Δρακόπουλο, κα Έλλη Δρακοπούλου, κα Αικατερίνη Δρακοπούλου, κα Αθανασία Δρακοπούλου και κα Ελένη Σαραφίδου (στο εξής «Υπόχρεα Πρόσωπα») και σε συνέχεια της από 19.07.2023 ανακοίνωσης περί της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη (ο «Προτείνων»), ο οποίος, σύμφωνα με σχετική από 19.07.2023 ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, ενεργεί συντονισμένα με τους μετόχους, κ. Γεώργιο Κατσιώτη, κ. Πέτρο Κατσιώτη, κ. Νικόλαο Δρακόπουλο, κα Έλλη Δρακοπούλου, κα Αικατερίνη Δρακοπούλου, κα Αθανασία Δρακοπούλου και κα Ελένη Σαραφίδου, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της τα εξής:

 

Τα ακόλουθα συντονισμένα με τον Προτείνοντα πρόσωπα προχώρησαν στις παρακάτω  εξωχρηματιστηριακές αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας από τον Προτείνοντα (με κωδικό LEI/Legal Entity Identifier 213800GVBLMOC5KQUY68):

  • Κατά την 1.12.2023, η κα Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, απέκτησε από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, 1.547.345 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,566% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 875.797,27 Ευρώ. Ως εκ τούτου, η κα Έλλη Δρακοπούλου κατέχει πλέον συνολικά και άμεσα 10.464.242 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 17,355% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, το ποσοστό συμμετοχής της κας Έλλης Δρακοπούλου στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας υπερέβη σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 το όριο του 15% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 
  • Κατά την 01.12.2023, η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου απέκτησε από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, 1.362.390 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,260% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 771.112,74 Ευρώ. Ως εκ τούτου, η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου κατέχει πλέον συνολικά και άμεσα 9.213.452 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 15,280% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, το ποσοστό συμμετοχής της κας Αικατερίνης Δρακοπούλου στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας υπερέβη σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 το όριο του 15% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 
  • Κατά την 01.12.2023, η κα Αθανασία Δρακοπούλου απέκτησε από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, 1.362.390 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,260% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 771.112,74 Ευρώ. Ως εκ τούτου, η κα Αθανασία Δρακοπούλου κατέχει πλέον συνολικά και άμεσα 9.213.452 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 15,280% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, το ποσοστό συμμετοχής της κας Αθανασίας Δρακοπούλου στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας υπερέβη σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 το όριο του 15% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 
  • Κατά την 01.12.2023, ο κ. Νικόλαος Δρακόπουλος απέκτησε από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, 144.664 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,240% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 81.879,82 Ευρώ. 
  • Κατά την 01.12.2023, ο κ. Γεώργιος Κατσιώτης απέκτησε από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, 241.269 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,400% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 136.558,25 Ευρώ. 
  • Κατά την 01.12.2023, ο κ. Πέτρος Κατσιώτης απέκτησε από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, 241.269 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,400% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 136.558,25 Ευρώ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων, ο Προτείνων κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης κατέχει συνολικά και άμεσα 24.474.603 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 40,591% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, κατά την ως άνω ημερομηνία πώλησης μετοχών, ήτοι κατά την 01.12.2023, το ποσοστό συμμετοχής του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας σημείωσε μεταβολή σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 μεγαλύτερη του ορίου του 3% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι στις 20.09.2023 (η «Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν.3461/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (ο «Νόμος»), το πληροφοριακό δελτίο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης (ο «Προτείνων») και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, είχε απευθύνει προς τους μετόχους (οι «Μέτοχοι») της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (η «Εταιρία»). Σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.17 του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων υπέβαλε ατομικά και για λογαριασμό των Συντονισμένων Προσώπων, δημόσια πρόταση κατά τις διατάξεις του Νόμου για το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν, ότι οι μετοχές που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα θα κατανεμηθούν μεταξύ τους κατ’ αναλογία (pro rata) της συμμετοχής τους στην Εταιρία κατά τον χρόνο υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Οι ως άνω μεταβιβάσεις έλαβαν χώρα στα πλαίσια της ανωτέρω συμφωνίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως αποτέλεσμα των ως άνω μεταβιβάσεων και της από 19.07.2023 Συμφωνίας Μετόχων, τα Υπόχρεα Πρόσωπα ασκούν από κοινού και συντονισμένα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην περ. (α) του άρθρου 10 του Ν.3556/2007, 58.495.848 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,015% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων στην Εταιρία, ως ακολούθως:

Η παρούσα ενημέρωση και ανακοίνωση για τη μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου των Υπόχρεων Προσώπων στην Εταιρία πραγματοποιείται ενιαία για το σύνολο των Υπόχρεων Προσώπων από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, ο οποίος ενεργεί, κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 της Απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για λογαριασμό όλων των Υπόχρεων Προσώπων. ([1])  Τα Υπόχρεα Πρόσωπα έχουν εγκρίνει το περιεχόμενο της παρούσας ενημέρωσης.

([1]) Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρο 5 παρ. 4: «Όταν περισσότερα πρόσωπα έχουν υποχρέωση ενημέρωσης, η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με μια ενιαία ενημέρωση. Τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπρόσωπο είτε ένα από αυτά είτε τρίτο πρόσωπο προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση για λογαριασμό τους. Η ενιαία ενημέρωση δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε από τα πρόσωπα στα οποία αφορά, από την ευθύνη του σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης ή το περιεχόμενο της ενημέρωσης.»

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.