26 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2016

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κα Ελένη Σαραφίδου του Πολυχρόνη (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.3340/2005), σύζυγος του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη του Γεωργίου, μας ενημέρωσε ότι στις 26/04/2016 προέβη σε εξωχρηματιστηριακή αγορά (μέσω της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.») 216.727 κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», συνολικής καθαρής αξίας 43.345,40 ευρώ.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.