26 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2016

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από τα παρακάτω υπόχρεα πρόσωπα, ότι την 26η/04/2016 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναλλαγές και μεταβολές ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου:

Ο μέτοχος κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη σε εξωχρηματιστηριακή αγορά πακέτου μετοχών (μέσω της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.») που αντιστοιχούν σε 1.370.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 4,317% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας), έναντι συνολικής καθαρής αξίας 274.000,00 ευρώ. Συνεπεία της εν λόγω συναλλαγής, επέρχεται μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και πλέον κατέχει 10.356.023 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 32,633% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η μέτοχος κα Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη σε εξωχρηματιστηριακή αγορά πακέτου μετοχών (μέσω της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.») που αντιστοιχούν σε 1.586.726 κοινές ονομαστικές μετοχές της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 5% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας), έναντι συνολικής καθαρής αξίας 317.345,20 ευρώ. Συνεπεία της εν λόγω συναλλαγής, το ποσοστό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει υπερβαίνει το όριο του 20% και επέρχεται μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και πλέον κατέχει 7.322.273 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,074% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ο μέτοχος κ. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, προέβη σε εξωχρηματιστηριακή πώληση πακέτου μετοχών (μέσω της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.») που αντιστοιχούν σε 3.173.453 κοινές ονομαστικές μετοχές της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που κατείχε πριν την εν λόγω συναλλαγή). Η σχετική γνωστοποίηση αφορά στο ότι μετά την ως άνω συναλλαγή το ποσοστό του επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» κατέρχεται το όριο του 5% και πλέον δεν κατέχει μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.