05 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2017

 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007:
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι την Δευτέρα, 04/12/2017, κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε η Εταιρία μας από τα παρακάτω υπόχρεα πρόσωπα, η κα Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στη μεταβίβαση (γονική παροχή) της ψιλής κυριότητας 3.173.453 κοινών ονομαστικών μετοχών (ήτοι 10,00% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρίας, στην κόρη της κα Αικατερίνη Δρακοπούλου του Νικολάου, παρακρατώντας την επικαρπία αυτών, ενώ η εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ως άνω μετοχές θα ασκείται στο εξής από την κόρη της.

Συνεπεία της ως άνω συναλλαγής, η κα Έλλη Δρακοπούλου κατέχει πλέον την πλήρη κυριότητα και τα δικαιώματα άσκησης ψήφου επί 4.148.820 κοινών ονομαστικών μετοχών (ήτοι ποσοστό 13,074% από 23,074% που κατείχε και αντιστοιχούσαν σε 7.322.273 μετοχές), ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να έχει και το δικαίωμα της επικαρπίας επί των ως άνω 3.173.453 μεταβιβαζόμενων ως προς την ψιλή κυριότητα μετοχών.

Κατόπιν αυτών, το ποσοστό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η κα Έλλη Δρακοπούλου κατέρχεται του καθορισμένου ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης ορίου του 15% και το ποσοστό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου φθάνει το καθορισμένο ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης όριο του 10% επί των συνολικών (ήτοι 31.734.530) μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου των Μετόχων της Εταιρίας.

 

 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.