22 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση περί της πλήρους κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2021

 

Θέμα: Ανακοίνωση περί της πλήρους κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων.

 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (στο εξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 11.12.2020 σε συνδυασμό με την από 23.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «Δ.Σ.») της Εταιρίας και πραγματοποιήθηκε από τις 06.07.2021 έως και τις 19.07.2021 (στο εξής η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού Ευρώ 10.853.209,26 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, από τους παλαιούς μετόχους και όσους απέκτησαν τα δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και εφόσον άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.

Ειδικότερα:

από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 79,69% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού Ευρώ 8.649.314,90 που αντιστοιχεί σε 22.761.355 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ενώ 5.799.722 νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες.
από την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 20,31% του ποσού της Αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού Ευρώ 2.203.894,36 που αντιστοιχεί σε 5.799.722 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.
Με την από 20.07.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας εγκρίθηκε η κατανομή των ως άνω 5.799.722 αδιάθετων νέων μετοχών, αναλογικά, με βάση τις συνολικά 20.940.906 νέες μετοχές που ζητήθηκαν από επενδυτές μέσω προεγγραφών.

Συνεπεία των ανωτέρω και της από 22.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία πιστοποιήθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε Ευρώ 10.853.209,26.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ 6.854.658,48 με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η κάθε μία, ενώ ποσό Ευρώ 3.998.550,78 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 14.470.945,68 και διαιρείται σε 60.295.607 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων καθώς και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 2310-779726, κα Σωφρονία Κουκουλή).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.