25 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση για το Κράτος – Μέλος καταγωγής της Εταιρίας

Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2016

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων του Ν.3556/2007, άρθρο 3, παρ.1, εδάφιο (η), περίπτωση (δδ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4374/2016, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Κράτος – Μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.