31 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση για την Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2016

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση για την Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2016

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας και των Ελληνικών θυγατρικών της για τη χρήση 2016, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. ΠOΛ.1124/2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.