01 Απριλίου 2014

Αλλαγή Οργανογραμματικής Δομής Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ – Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων

Αλλαγή Οργανογραμματικής Δομής Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ – Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων

Θεσσαλονίκη, 01 Απριλίου 2014

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 1η Απριλίου 2014, αποφασίστηκε η υιοθέτηση νέας Ομιλικής Οργανογραμματικής Δομής, με ημερομηνία εφαρμογής την 01.04.2014, η οποία έχει τρεις (3) βασικούς οργανωτικούς άξονες, ως ακολούθως :

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ(με πλήρη ευθύνη για τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών επί των παρακάτω επιχειρησιακών λειτουργιών) :- IFRS, Accounting & Tax Compliance
– Budgeting & Reporting
– Investors Relations
– Treasury
– Invoicing
– Credit Control
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ (με πλήρη ευθύνη για τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών επί των παρακάτω επιχειρησιακών λειτουργιών) :- Πωλήσεις
– Marketing
– Customer Service
– Business Development
– Business Finance
– Procurement (Finished Goods)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (με πλήρη ευθύνη για τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών επί των παρακάτω επιχειρησιακών λειτουργιών) :- Logistics
– Production
– Information Technology
– Human Resources
– Maintenance
– ΔιοικητικήΜέριμνα
– Purchasing (Υλικάκαια ύλες )
– Real Estate
– Quality Assurance & Control
Οι τρεις (3) ως άνω βασικοί οργανωτικοί άξονες συνιστούν την Επιχειρησιακή Κεντρική Μονάδα του Ομίλου (Corporate Center Unit) και οι εποπτεύοντες αυτών μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) του Ομίλου, η οποία και έχει ως αποστολή και ευθύνη την παροχή κατευθύνσεων, την εποπτεία και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εταιριών του Ομίλου και την διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε σχήματα συνεργασίας και συμμετοχικού ενδιαφέροντος.

Οι Γενικοί Διευθυντές των εταιριών του Ομίλου θα αναφέρονται στον εκάστοτε Γενικό Επιχειρησιακό Διευθυντή Ομίλου κατ’ αντιστοιχία οργανωτικού άξονα.

Κατόπιν αυτών, οι τρεις (3) θέσεις Γενικής Ομιλικής Ευθύνης, ήτοι οι θέσεις του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου (Group Chief Financial Officer), του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή Ομίλου (Group Chief Commercial Officer) και του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών Ομίλου (Group Chief Operations Officer) ανατίθενται στους κ.κ. Άρι Χατζατουριάν του Σαρκίς, Χαράλαμπο Παπαντωνόπουλο του Δημητρίου και Άνθιμο Μισαηλίδη του Βασιλείου αντίστοιχα.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.