25 Φεβρουαρίου 2014

Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από την 01/03/2014

Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»
και των θυγατρικών της εταιριών «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από την 01/03/2014

Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους μας ότι, σήμερα Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» αποφάσισε την αλλαγή της διεύθυνσης της Έδρας της και συγκεκριμένα την από 1η Μαρτίου 2014 μετεγκατάσταση της Εταιρίας από τις τωρινές κτιριακές εγκαταστάσεις (μισθωμένα γραφεία 704 τ.μ.), οι οποίες βρίσκονται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου Θεσσαλονίκης του Δήμου Δέλτα, σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα, συνολικής επιφάνειας 6.317,48 τ.μ. (Γραφεία 2.153,76 τ.μ. – Αποθήκες 4.163,72 τ.μ.). Οι ως άνω κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΛΓΕΚΑ έχουν οικοδομηθεί εντός ιδιόκτητου γηπέδου συνολικής έκτασης 44.518,43 τ.μ.

Η εν λόγω απόφαση για τη μετεγκατάσταση της ΕΛΓΕΚΑ στις ως άνω ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της λήφθηκε στα πλαίσια υλοποίησης της συντονισμένης προσπάθειας που γίνεται από τη Διοίκηση του Ομίλου για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την κάλυψη των εξυπηρετούμενων αναγκών της Εταιρίας και των θυγατρικών της.

Από τις ως άνω συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις, η Εταιρία μας για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Έδρας της θα ιδιοχρησιμοποιεί χώρους γραφείων και βοηθητικούς χώρους συνολικού εμβαδού 1.045,00 τ.μ. ενώ το υπόλοιπο τμήμα των γραφείων και το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων θα εκμισθωθεί από την 01/03/2014 σε θυγατρικές εταιρίες για την κάλυψη των δικών τους διοικητικών και αποθηκευτικών αναγκών.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, ήτοι από την 1η Μαρτίου 2014, θα αλλάξει η διεύθυνση της Έδρας και των θυγατρικών εταιριών «ΒΙΟΤΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ», καθώς μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους θα μεταφερθούν στις ως άνω κτιριακές εγκαταστάσεις της Μητρικής εταιρίας, μισθώνοντας χώρους γραφείων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Επισημαίνεται ότι, στις ίδιες κτηριακές εγκαταστάσεις θα συνεχίσει να έχει την Έδρα της και η θυγατρική εταιρία «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην οποία η ΕΛΓΕΚΑ θα εκμισθώσει εκ νέου από την 01/03/2014 χώρους γραφείων και αποθηκευτικούς χώρους συνολικού εμβαδού 1.671,00 τ.μ..

Τα πλήρη στοιχεία της νέας διεύθυνσης της Έδρας της Εταιρίας μας καθώς και της Έδρας των ως άνω θυγατρικών εταιριών θα είναι:

ΟΔΟΣ : ΟΛΥΜΠΟΥ 32
ΚΑΛΟΧΩΡΙ – Τ.Κ. 570 09 – Τ.Θ. 1105
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ – Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τα τηλέφωνα / fax επικοινωνίας της Έδρας μας θα παραμείνουν ως έχουν.
Τηλ.: 2310 779 700 – Fax : 2310 752 335

Τέλος, την ίδια ημερομηνία η ΕΛΓΕΚΑ θα εκμισθώσει στη θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» το μεγαλύτερο μέρος των ως άνω αποθηκευτικών χώρων συνολικού εμβαδού 2.963,72 τ.μ. για την κάλυψη των αποθηκευτικών της αναγκών και τη διενέργεια δραστηριοτήτων που αφορούν το αντικείμενο των εργασιών της.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κα Κατερίνα Αργυράκη) στο τηλέφωνο 2310 779 713.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.