19 Νοεμβρίου 2020

Έκθεση Δ.Σ. 19.11.2020

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν.3016/2002, τις παραγράφους 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

 

Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Νοεμβρίου 2020 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που έχει συγκληθεί για την 11η Δεκεμβρίου 2020 (εφεξής η «Γ.Σ.»), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών (εφεξής η «Αύξηση») και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας.

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα:

(α) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας.

(β) Να μπορεί η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(γ) Να παρασχεθεί στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(δ) Να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς στην περίπτωση κατά την οποία παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α., η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην Γ.Σ. ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α. προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr).

Η εν λόγω Έκθεση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Α. Απολογισμός Χρήσης Κεφαλαίων από Προηγούμενη Αύξηση

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον μίας δεκαετίας από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δεν παρατίθενται απολογιστικά στοιχεία χρήσης κεφαλαίων καθώς η περίπτωση 1(α) της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και η σχετική πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3016/2002 δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

Β. Επενδυτικό Σχέδιο – Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων – Χρονοδιάγραμμα

Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, υποστηρίζοντας έτσι και την ενίσχυση των συνεργασιών του καθώς και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο αναλυτικός σχεδιασμός των ανωτέρω ενεργειών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και η Εταιρία προτίθεται να ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.1.3.13.2(2) του Κανονισμού του Χ.Α..

Η Εταιρία προτίθεται να ολοκληρώσει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης.

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 (2) του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και για την τήρηση όλων των κανονιστικών υποχρεώσεών της που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Γ. Ανακοινώσεις Βασικών Μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, κατά την έννοια της παραγράφου 4.1.3.13.2(ε) του Κανονισμού του Χ.Α., αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών, καθώς και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, κατά την επικείμενη Γ.Σ., η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση.

Δ. Τιμή Διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, όπως αυτό προσδιορίσει, την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, σε χρόνο μεταγενέστερο της Γ.Σ. που θα αποφασίσει τη συγκεκριμένη Αύξηση, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη, προκειμένου να ορισθεί η Τιμή Διάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της. Προτείνεται περαιτέρω, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αχαρνές Αττικής, 19.11.2020

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.