30 March 2016

Επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ – Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του και της επιχειρηματικής του εστίασης

Επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ – Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του και της επιχειρηματικής του εστίασης

Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2016

Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις με παρουσία στα logistics και στον κλάδο των τροφίμων από το 1974, ανακοινώνει την υλοποίηση του νέου της στρατηγικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της, κατά την οποία η εταιρία αναλαμβάνει πρωτοβουλία, ιεραρχεί εκ νέου τις προτεραιότητές της και επαναπροσδιορίζει την επιχειρηματική της εστίαση, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία.

Κεντρική επιδίωξη της Εταιρίας και βασικός στόχος της νέας στρατηγικής της είναι η ΕΛΓΕΚΑ να εξακολουθήσει να αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο στην τροφοδοτική αλυσίδα και με αυτό το όραμα θα συνεχίσει να αναβαθμίζει το επίπεδο των εμπορικών υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της και να εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων που φτάνουν στους τελικούς καταναλωτές.
Ειδικότερα, βάσει του νέου στρατηγικού σχεδιασμού το επόμενο διάστημα ο Όμιλος θα εστιάσει την προσοχή του σε 3 βασικούς άξονες:

Στον τομέα των τροφίμων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει η ΕΛΓΕΚΑ
Στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
Στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και του αποτυπώματος του σε εξειδικευμένες (niche) αγορές, μέσω θυγατρικών με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, όπως η ΒΙΟΤΡΟΣ
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΓΕΚΑ προχωρά σε μια σειρά από πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της στρατηγικής της, στις οποίες εντάσσεται και η υλοποίηση της απόφασης για την πώληση της συμμετοχής της στη «DIAKINISIS PORT (CY) LTD». Η συγκεκριμένη εταιρία, τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της ΕΛΓΕΚΑ.

Κατόπιν αυτού, σήμερα την 30η Μαρτίου 2016, μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από τη Διοίκηση τόσο της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» όσο και της θυγατρικής της, «ELGEKA (CYPRUS) LTD» (με ποσοστό 100%), και την υπογραφή σχετικής σύμβασης, ολοκληρώθηκε η πώληση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», ήτοι ποσοστό 50,01%, έναντι τιμήματος 1.059 χιλ. ευρώ, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι η εταιρία «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», η οποία έχει την έδρα της στη Λευκωσία Κύπρου με αντικείμενο δραστηριότητας τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες, συμμετείχε στις Ελληνικές εταιρίες «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «P.C.D.C. Α.Ε.» με ποσοστό 99% και 50% αντίστοιχα, και ως εκ τούτου ενοποιούνταν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την ολική μέθοδο (με ποσοστό 49,51%) και τη μέθοδο της καθαρής θέσης (με ποσοστό 25,01%) αντίστοιχα. Επίσης, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τις από 30 Δεκεμβρίου 2015 ληφθείσες αποφάσεις της Διοίκησης τόσο της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» όσο και της θυγατρικής της, «ELGEKA (CYPRUS) LTD», περί της πρόθεσης εξεύρεσης υποψήφιου αγοραστή για την πώληση της θυγατρικής εταιρίας «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», η εν λόγω εταιρία και κατ’ επέκταση και οι θυγατρικές της εταιρίες «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «P.C.D.C. Α.Ε.» θα εμφανίζονται στις υπό δημοσίευση ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ της 31/12/2015, αλλά και μετά, ως «Διακοπείσες δραστηριότητες» και ως «Μη κυκλοφοριακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση».

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της εταιρίας «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών της στις εταιρίες «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «P.C.D.C. Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τα βασικά οικονομικά τους μεγέθη είχαν ως ακολούθως: Κύκλος εργασιών ποσό 30.182 χιλ. ευρώ, «Ζημίες προ φόρων» ποσό 1.152 χιλ. ευρώ, «Ζημίες μετά από φόρους» ποσό 1.194 χιλ. ευρώ και «Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων – EBITDA» ποσό 1.283 χιλ. ευρώ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι από την ως άνω μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά την 31η Μαρτίου 2016 εκτιμάται ότι θα προκύψει κέρδος, το οποίο θα διαμορφωθεί στο ύψος των 400 χιλ. ευρώ περίπου.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.