ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 148807101000-Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)

Η εταιρία ιδρύθηκε τoν Ιανουάριο του 2019 και το κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι, μεταξύ άλλων, η ίδρυση ή η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο και σκοπό.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 25.000,00

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ΕΛΓΕΚΑ A.E. 100 %
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Άρις Χατζατουριάν του Σαρκίς Αντιπρόεδρος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου Μέλος
Γεώργιος Μαυρίδης του Χαραλάμπους Μέλος