ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 148807101000-Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)

Η εταιρία ιδρύθηκε τoν Ιανουάριο του 2019 και το κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι, μεταξύ άλλων, η ίδρυση ή η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο και σκοπό.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 25.000,00

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ΕΛΓΕΚΑ A.E. 100 %
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Άρις Χατζατουριάν του Σαρκίς Αντιπρόεδρος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου Μέλος
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019 – 2018 ΒΑΣΕΙ Δ Π.Χ.Α.

ΣΕ ΕΥΡΩ

2019 2018
Κύκλος εργασιών
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (4.113,62)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (4.443,22)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (452.899,52)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (452.897,22)
Ίδια Κεφάλαια (427.897,22)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 14-01-2019 ΜΕΧΡΙ 31-12-2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.