ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 148807101000-Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)

Η εταιρία ιδρύθηκε τoν Ιανουάριο του 2019 και το κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι, μεταξύ άλλων, η ίδρυση ή η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο και σκοπό.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 25.000,00

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ΕΛΓΕΚΑ A.E. 100 %
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Άρις Χατζατουριάν του Σαρκίς Αντιπρόεδρος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου Μέλος
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021 – 2020 ΒΑΣΕΙ Δ Π.Χ.Α.

ΣΕ ΕΥΡΩ

2021 2020
Κύκλος εργασιών
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (19.097,14) (5.328,45)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (19.481,14) (6.322,44)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (278.448,34) (555.738,44)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (278.448,53) (555.738,44)
Ίδια Κεφάλαια (62.084,19) (983.635,66)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2021 ΜΕΧΡΙ 31-12-2021 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΜΕΧΡΙ 31-12-2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 14-01-2019 ΜΕΧΡΙ 31-12-2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.