Διοικητικό Συμβούλιο

 

Εκτελεστικά Μέλη
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Κυριακή Ηλία του Φωτίου Εντεταλμένη Σύμβουλος & Μέλος
Μη Εκτελεστικά Μέλη
Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου Μέλος
Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη
Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου Μέλος
Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωσταντίνου Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 15.07.2021, κατά την οποία ορίστηκαν και τα ανεξάρτητα μέλη του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, είναι τετραετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από τις ακόλουθες Επιτροπές:

Επιτροπή Ελέγχου

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.07.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα σε συνεδρίασή της κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ως ακολούθως:

 

1. Πρόεδρος Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Μέλος Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Μέλος Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικά έγγραφα Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Μέλος Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Μέλος Αδαμάντιος Λέντσιος Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικά έγγραφα Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων