Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικά Μέλη
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικά Μέλη
Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ Μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου Μέλος
Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη
Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου Μέλος
Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου Μέλος