Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικά Μέλη
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μη Εκτελεστικά Μέλη
Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ Μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου Μέλος
Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη
Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου Μέλος
Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου Μέλος

Επιτροπές Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από τις ακόλουθες Επιτροπές:

Επιτροπή Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος Στυλιανός Στεφάνου Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο
2. Μέλος Νικόλαος Μήλιος Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο
3. Μέλος Μιχαήλ Φανδρίδης Μη εκτελεστικό

Η Επιτροπή Ελέγχου υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι κύριες αρμοδιοτητές της είναι οι εξής:

 – Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 – Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.
 – Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
 – Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
 – Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών.
 – Η επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 – Η συμμόρφωση της Εταιρίας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικά έγγραφα Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος Νικόλαος Μήλιος Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο
2. Μέλος Στυλιανός Στεφάνου Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο
3. Μέλος Μιχαήλ Φανδρίδης Μη εκτελεστικό
4. Μέλος Αδαμάντιος Λέντσιος Μη εκτελεστικό

Η Επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αμοιβών των μελών του Δ.Σ., καθώς και την πολιτική αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018, ενώ εξετάζει την ετήσια Έκθεση Αποδοχών που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Επίσης, η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία ανάδειξης των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του, με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Η Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζονται από αυτό, εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.