Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.

ΕΔΡΑ: Θουρία Μεσσηνίας
(Α.Μ.Α.Ε. 10182/26/Β/86/12 – Νομαρχία Μεσσηνίας)

Η εταιρία συστάθηκε το 1977 και αντικείμενό της έχει την παραγωγή και συσκευασία ξυδιού, καθώς και την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κυρίως κορινθιακής (μαύρης) σταφίδας. Τα προϊόντα αυτά κυρίως προορίζονται για εξαγωγές.

Στις 15/04/2010 η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. μεταβίβασε στην εταιρία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε.» μέρος (30,01% περίπου) του ποσοστού συμμετοχής της στην εταιρία «Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.» και πλέον το νέο ποσοστό συμμετοχής της διαμορφώθηκε σε 19,99% από 50% συν μία ( 1 ) μετοχή που ήταν πριν την ως άνω μεταβίβαση.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 4.136.970,00

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
Κων/νος Παπαδημητρίου του Χρήστου 50,00 %
Παπαδημητρίου Ποιοτικά Τρόφιμα Ε.Π.Ε. 30,01 %
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 19,99 %

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου του Χρήστου Πρόεδρος
Ελένη Παπαδημητρίου του Δημητρίου Αντιπρόεδρος
Χρήστος Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου Διευθύνων Σύμβουλος
Σωτήριος Λεμπέσης του Μιλτιάδη Μέλος
Αθανάσιος Τσατσώνης του Γεωργίου Μέλος

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 – 2015 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.

ΣΕ ΕΥΡΩ

2016 2015
Κύκλος εργασιών 7.308.370,57 8.478.319,40
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης 1.316.739,05 1.289.837,70
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. 672.526,72 526.562,46
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 408.503,22 305.350,57
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (69.795,14) (105.936,11)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (196.408,88) (98.778,23)
Ίδια Κεφάλαια 2.684.735,99 3.023.979,13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2009 ΜΕΧΡΙ 31-12-2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.» ΤΗΣ 31.12.2008 & ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2008 ΜΕΧΡΙ 31-12-2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ..» ΤΗΣ 31.12.2007 & ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2007 ΜΕΧΡΙ 31-12-2007 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2006 ΜΕΧΡΙ 31-12-2006 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ.Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ.Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «X.K.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑBET» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2005 ΜΕΧΡΙ 31-12-2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ.Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Χ.Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «X.K.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑBET» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Χ.Κ. Παπαδημητρίου Α.Ε.
Θουρία Μεσσηνίας 24009 Καλαμάτα
Τηλ.: 27210-32960,3
Fax.: 27210-33008
www.balsamon.gr
E-mail: info@balsamon.gr