ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 38363305000 – Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης)

viotros

Αντικείμενο της εταιρίας είναι η παραγωγή επεξεργασμένου τυριού, κυρίως τύπου EDAM και GOUDA. Η εταιρία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην παραγωγική διαδικασία και στην τεχνολογία των μηχανημάτων παραγωγής.

Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί με ISO 9002.

Τα προϊόντα της εταιρίας στην Ελλάδα διακινούνται από την ΕΛΓΕΚΑ. Επίσης εξάγονται κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Β. Αφρικής.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.906.500,00

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 90,00 %
Κωνσταντίνος Κορόκας του Δημητρίου 10,00 %
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος
Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου Αντιπρόεδρος
‘Ανθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου Γενικός Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Μιχαηλίδης Μέλος
Χαρίλαος Βασιλογεώργης του Δημητρίου Μέλος
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015- 2014 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.

ΣΕ ΕΥΡΩ

2015(10μηνο) 2014
Κύκλος εργασιών 14.301.622,06 16.295.749,49
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης 5.410.262,21 4.394.666,83
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. 4.070.483,68 3.099.558,43
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.754.932,57 2.721.576,69
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 3.297.911,20 2.183.083,07
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων 2.308.082,08 2.114.278,31
Ίδια Κεφάλαια 7.999.734,75 5.690.681,81

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01-01-2015 ΜΕΧΡΙ 31-10-2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2015 ΜΕΧΡΙ 31-10-2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2014 ΜΕΧΡΙ 31-12-2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2013 ΜΕΧΡΙ 31-12-2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2012 ΜΕΧΡΙ 31-12-2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2010 ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2009 ΜΕΧΡΙ 31-12-2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 31.12.2008 & ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2008 ΜΕΧΡΙ 31-12-2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 31.12.2007 & ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2007 ΜΕΧΡΙ 31-12-2007 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2006 ΜΕΧΡΙ 31-12-2006 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2005 ΜΕΧΡΙ 31-12-2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε..» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΔΡΑ Δ.Α.13, Ο.Τ.31, Β’ Φάση Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1076 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης, ΤΗΛ.: 2310 754025 FAX.: 2310 754028

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης 66200 Προσοτσάνη Δράμας TΗΛ.: 25220 22223 FAX.: 25220 21019 www.viotros.gr E-mail: viotros@otenet.gr