ΑRIVIA Α.Ε.Β.Ε.
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:57371804000 – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης)

H εταιρία «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARIVIA Α.Β.E.Ε.» προέρχεται από τη συγχώνευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2910/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκ. 3276/21.04.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια μετά από σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), καταχωρήθηκε στις 28.04.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 615075. Την ίδια ημερομηνία, η απορροφώσα εταιρία «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» μετονομάστηκε σε «ARIVIA Α.Β.E.Ε.».

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1986 με την αρχική επωνυμία «ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» και στη συνέχεια στις 31.01.2014 άλλαξε η επωνυμία της σε «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.».

Η «ARIVIA Α.Β.E.Ε.» είχε ενταχθεί στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ από τις 07 Ιουλίου 2010 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία συντελέστηκε η πώλησή της.

Κύριο αντικείμενο της Εταιρίας είναι η παραγωγή επεξεργασμένου τυριού, κυρίως τύπου EDAM και GOUDA, καθώς και η αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία ειδών διατροφής και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 13.744.500,00

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ΕΛΓΕΚΑ A.E. 90,04 %
έως 20 Φεβρουαρίου 2017
Κωνσταντίνος Κορόκας του Δημητρίου. 9,96 %
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος
Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου Αντιπρόεδρος
Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής
Ιωάννης Μιχαηλίδης του Κωνσταντίνου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Χαρίλαος Βασιλογεώργης του Μέλος
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 – 2015 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.

ΣΕ ΕΥΡΩ

2016 2015
Κύκλος εργασιών
37.943.442,42
10.295.694,03
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης
13.826.191,39
1.715.758,56
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
6.202.415,84
(1.093.423,35)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
5.441.355,80
(1.276.670,27)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
4.769.296,78
(1.323.580,65)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων
3.428.363,38
1.844.899,37
Ίδια Κεφάλαια
14.453.031,74
3.035.634,36

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑRIVIA Α.Ε.Β.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2016 ΜΕΧΡΙ 31-12-2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑRIVIA Α.Ε.Β.Ε.”

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2015 ΜΕΧΡΙ 31-12-2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε.”

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2014 ΜΕΧΡΙ 31-12-2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε. (πρώην ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.)» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2013 ΜΕΧΡΙ 31-12-2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε. (πρώην ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.)»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε. (πρώην ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.)» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2012 ΜΕΧΡΙ 31-12-2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε. (πρώην ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.)»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε. (πρώην ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.)» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε. (πρώην ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.)»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε. (πρώην ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.)» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2010 ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑRISTA Α.Ε.Β.Ε. (πρώην ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ARIVIA A.B.E.E.
ΕΔΡΑ:Ο.Τ.31, ΟΔΟΣ: Δ.Α.13, Β΄ΦΑΣΗ, 570 22, ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ
Τ.Θ. 1076, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 754025-26, 2310 723720  FAX: 2310 754028, 2310 722418
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ 66200
ΤΗΛ.: 25220 22223, FAX: 25220 21019
E-MAIL: info@arivia.com  Web site: www.arivia.com