Υποχρέωση ενημέρωσης της Εταιρίας από μετόχους και άλλα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει (εφεξής «Νόμος»), τις προβλέψεις της υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινίσεις της υπ’ αριθμ. 33 ερμηνευτικής εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για τον υπολογισμό και καθορισμό των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (14.470.945,68 €), διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες επτά (60.295.607) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,24 €) η κάθε μία.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Νόμο, αποτελεί ατομική υποχρέωση (α) κάθε μετόχου εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50%, και 2/3, ή εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, και (β) κάθε προσώπου (μετόχου ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας της εταιρίας, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ανωτέρω ορίων, να ενημερώσει ταυτόχρονα την εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  ταχέως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης,  μετά την ημερομηνία κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μετόχου φθάνει, υπερβαίνει, ή κατέρχεται των ανωτέρω ορίων, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο www.cmc.gov.gr (Υπηρεσίες/ Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η ανωτέρω ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στην Εταιρία μας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αναρτημένου στην ιστοσελίδα μας εντύπου γνωστοποίησης με την ένδειξη «Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου (Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9,10,11,11Α)», νόμιμα υπογεγραμμένου από το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο και σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Το εν λόγω έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα, που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο: – στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας, οδός Δ.Α. 13 – Ο.Τ. 31 Β΄Φάση, ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Δήμος Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης, 570 22, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων – Υπόψη κας Σωφρονίας Κουκουλή (τηλ. 2310 779700, 2310 779726) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με αποστολή στο fax με αριθμό 2310 752335 και – στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, όπως ισχύει».

Η υποβολή στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται και με αποστολή είτε στο fax με αριθμό 210 3377243 είτε στο e-mail: tr1@cmc.gov.gr. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων.

O υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους τόσο από την αρμόδια Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας όσο και από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει τροποποιημένος από τον Ν. 4374/2016, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  μπορεί να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο καθώς και διοικητικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις, προς τα υπαίτια πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

Τέλος, το άρθρο 26Α του Νόμου αναφέρεται στη δημοσίευση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των σχετικών αποφάσεων περί επιβολής προστίμων, διοικητικών μέτρων και διοικητικών κυρώσεων.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας το παρακάτω «Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου (Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9,10,11,11Α)».

*Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου (Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9,10,11,11Α)»