Γενικές Συνελεύσεις 2019

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (26/06/2019)

Πρόσκληση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2018 – 31/12/2018
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γενικές Συνελεύσεις 2018

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (21/06/2018)

Πρόσκληση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2017 – 31/12/2017
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γενικές Συνελεύσεις 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (29/06/2017)

Πρόσκληση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2016 – 31/12/2016
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γενικές Συνελεύσεις 2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (30/11/2016)

Πρόσκληση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (27/06/2016)

Πρόσκληση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2015 – 31/12/2015
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γενικές Συνελεύσεις 2015

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (18/05/2015)

Πρόσκληση
Έντυπο Εξουσιοδότησης
Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2014-31/12/2014
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Γενικές Συνελεύσεις 2014

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (07/05/2014)

– Πρόσκληση
– Έντυπο Εξουσιοδότησης
– Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
– Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
– Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2013-31/12/2013
– Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γενικές Συνελεύσεις 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (25/Ιουν/2013)

– Πρόσκληση
– Έντυπο Εξουσιοδότησης
– Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
– Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
– 
Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού
– Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2012-31/12/2012
– Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Το τελικό κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2013 και επικυρώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-4556/05-07-2013) έχει ως εξής: Καταστατικό

 

Γενικές Συνελεύσεις 2012

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (25/Ιουν/2012)

– Πρόσκληση
– Έντυπο Εξουσιοδότησης
– Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
– Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
– 
Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού
– Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2011-31/12/2011
– Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Το τελικό κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 και επικυρώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης  (Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-3759/04-07-2012) έχει ως εξής: Καταστατικό

Γενικές Συνελεύσεις 2011

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (27/Ιουν/2011)

– Πρόσκληση
– Έντυπο Εξουσιοδότησης
– Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.
– Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
– 
Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού
– Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2010-31/12/2010
– Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Το τελικό κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2011 και επικυρώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ως εξής: Καταστατικό