Εταιρικές Πράξεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:
Η εταιρία εισήχθηκε στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α., στις 16 Αυγούστου 1999.

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

29.06.2013

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω ακύρωσης 202.500 Ιδίων Μετοχών

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 324.000,00 (από € 51.099.248,00 σε € 50.775.248,00)

Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 31.937.030σε 31.734.530

29.06.2009

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω ακύρωσης 117.300 Ιδίων Μετοχών

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 187.680,00 (από € 51.286.928,00 σε € 51.099.248,00)

Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 32.054.330 σε 31.937.030

25.06.2007

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2006

Διανομή ΕΥΡΩ 0,03 ανά μετοχή

26.06.2006

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2005

Διανομή ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή

26.06.2006

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 38.465.196,00

Αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,80 σε € 1,60

Έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά

27.06.2005

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2004

Διανομή ΕΥΡΩ 0,07 ανά μετοχή

28.06.2004

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2003

Διανομή ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή

23.06.2003

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2002

Διανομή ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή

Ημερ/νία Γενικής Συνέλευσης 25.06.2001 και ημερ/νία Δ.Σ. 02.12.2002

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 21.732,00

Έκδοση 27.165 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,80 ΕΥΡΩ εκάστη

27.06.2002

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2001

Διανομή ΕΥΡΩ 0,07 ανά μετοχή

27.06.2002

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών

Νέα Ονομαστική ΑξίαΜετοχής: ΕΥΡΩ 0,80

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 1.120.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

28.12.2001

Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ΕΥΡΩ

Νέα Ονομαστική Αξία Μετοχής: ΕΥΡΩ 0,73

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω λογιστικής στρογγυλοποίησης κατά ΕΥΡΩ 58.811,45

25.06.2001

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2000

Διανομή ΕΥΡΩ 0.08 (ή Δρχ. 27) ανά μετοχή

Ημ/νία Πληρωμής: 17.08.2001

01.02.2001

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρίας

Μετατροπή του συνόλου των μετοχών σε κοινές ονομαστικές από ανώνυμες ονομαστικές

Παύση Διαπραγμάτευσης:19-23.03.01

26.06.2000

Διανομή Μερίσματος χρήσης 1999

Διανομή Δρχ. 30 ανά μετοχή

Ημ/νία πληρωμής: 07.08.2000