Εταιρικές Πράξεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:
Η εταιρία εισήχθηκε στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α., στις 16 Αυγούστου 1999.

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

11.12.2020 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 6.854.658,48 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία. Με την από 22 Ιουλίου 2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας διαπιστώθηκε η πλήρης κάλυψη της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η διαφορά που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης (€ 0,38) του συνόλου αυτών, συνολικού ποσού € 3.998.550,78, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 14.470.945,68 και διαιρείται σε εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες επτά 60.295.607 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,24) η κάθε μία.
11.12.2020
Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.500.000,00 €).
Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 43.158.960,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά (€1,60) σε είκοσι τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,24), και με την ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί από € 50.775.248,00 σε € 7.616.287,20.
29.06.2013 Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω ακύρωσης 202.500 Ιδίων Μετοχών Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 324.000,00 (από € 51.099.248,00 σε € 50.775.248,00)

Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 31.937.030σε 31.734.530

29.06.2009 Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω ακύρωσης 117.300 Ιδίων Μετοχών Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 187.680,00 (από € 51.286.928,00 σε € 51.099.248,00)

Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 32.054.330 σε 31.937.030

25.06.2007 Διανομή Μερίσματος χρήσης 2006 Διανομή ΕΥΡΩ 0,03 ανά μετοχή
26.06.2006 Διανομή Μερίσματος χρήσης 2005 Διανομή ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή
26.06.2006 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 38.465.196,00

Αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,80 σε € 1,60

Έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά

27.06.2005 Διανομή Μερίσματος χρήσης 2004 Διανομή ΕΥΡΩ 0,07 ανά μετοχή
28.06.2004 Διανομή Μερίσματος χρήσης 2003 Διανομή ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή
23.06.2003 Διανομή Μερίσματος χρήσης 2002 Διανομή ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή
Ημερ/νία Γενικής Συνέλευσης 25.06.2001 και ημερ/νία Δ.Σ. 02.12.2002 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 21.732,00

Έκδοση 27.165 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,80 ΕΥΡΩ εκάστη

27.06.2002 Διανομή Μερίσματος χρήσης 2001 Διανομή ΕΥΡΩ 0,07 ανά μετοχή
27.06.2002 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών Νέα Ονομαστική ΑξίαΜετοχής: ΕΥΡΩ 0,80

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 1.120.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

28.12.2001 Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ΕΥΡΩ Νέα Ονομαστική Αξία Μετοχής: ΕΥΡΩ 0,73

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω λογιστικής στρογγυλοποίησης κατά ΕΥΡΩ 58.811,45

25.06.2001 Διανομή Μερίσματος χρήσης 2000 Διανομή ΕΥΡΩ 0.08 (ή Δρχ. 27) ανά μετοχή

Ημ/νία Πληρωμής: 17.08.2001

01.02.2001 Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρίας Μετατροπή του συνόλου των μετοχών σε κοινές ονομαστικές από ανώνυμες ονομαστικές

Παύση Διαπραγμάτευσης:19-23.03.01

26.06.2000 Διανομή Μερίσματος χρήσης 1999 Διανομή Δρχ. 30 ανά μετοχή

Ημ/νία πληρωμής: 07.08.2000