Επενδυτικά και Αναπτυξιακά Σχέδια

Μέσα στο 2001 η ΕΛΓΕΚΑ ολοκλήρωσε το επενδυτικό πρόγραμμα της τριετίας 1999-2001, το οποίο είχε παρουσιαστεί κατά την είσοδο της εταιρίας στο Χ.Α. τον Αύγουστο του 1999, και συνδεόταν με την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 10,4 δις Δρχ ή  30,5 εκ. ΕΥΡΩ. Η ολοκλήρωση του προγράμματος και ο τρόπος διάθεσης των κεφαλαίων επικυρώθηκε από την Γ.Σ. της εταιρίας στις 28.12.2002. Κύριοι άξονες αυτού του προγράμματος ήταν οι συμμετοχές σε ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη εμπορικού δικτύου στα Βαλκάνια, η εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος και η δημιουργία νέου διανεμητικού κέντρου στην Αττική.