Μέτοχοι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 31.734.530
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ
(από 26/3/2001)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 16/08/1999
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ F.T.S.E. Τρόφιμα – Ποτά
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρχ. 2.600 ή € 7,63

Βασικοί Μέτοχοι
Οι Μέτοχοι (Βασικοί) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ονοματεπώνυμο Μετόχου Κατεχόμενες Μετοχές Ποσοστό % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου
Αλέξανδρος Κατσιώτης 10.356.023 32,633%
Έλλη Δρακοπούλου 4.148.820 13,074%
Αικατερίνη Δρακοπούλου 3.652.913 11,511%
Αθανασία Δρακοπούλου 3.652.913 11,511%
ΣΥΝΟΛΟ 21.810.669 68,729%