Μέτοχοι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 60.295.607
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ
(από 27/7/2021)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 16/08/1999
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ F.T.S.E. Τρόφιμα – Ποτά
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρχ. 2.600 ή € 7,63

Βασικοί Μέτοχοι
Οι Μέτοχοι (Βασικοί) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ονοματεπώνυμο Μετόχου Κατεχόμενες Μετοχές Ποσοστό % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου
Αλέξανδρος Κατσιώτης 22.257.795 36,914%
Έλλη Δρακοπούλου 8.916.897 14,789%
Αικατερίνη Δρακοπούλου 7.851.062 13,021%
Αθανασία Δρακοπούλου 7.851.062 13,021%
ΣΥΝΟΛΟ 46.876.816 77,745%