ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 044324907000 – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά)
Diakinisis

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1977 και έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών logistics (αποθήκευση, διανομή, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών κλπ) για προϊόντα τρίτων, στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Toν Δεκέμβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και της θυγατρικής μας εταιρίας «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΑ» με το διακριτικό τίτλο «LSH A.E.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 13.000.000,00

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
ΕΛΓΕΚΑ A.E. 50,76 %
ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 49,23 %
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου 0,01 %
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος
Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου           Αντιπρόεδρος
Αντώνιος Κορνούτος του Δημητρίου Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής
Λυκούργος Μανωλιάδης του Κων/νου Μέλος
Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου Μέλος      
Ευάγγελος Σπαντιδάκης του Μιχαήλ Μέλος
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021 – 2020 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α.

ΣΕ ΕΥΡΩ

2021 2020
Κύκλος εργασιών 42.640.719,75 38.820.865,24
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης 3.199.190,54 3.284.806,14
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων 7.692.842,51 7.121.270,26
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 603.527,23 112.384,53
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.886.904,71) (2.322.394,62)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (1.441.722,18) (1.954.016,49)
Ίδια Κεφάλαια 2.088.257,23 1.152.111,47

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ


ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2021 ΜΕΧΡΙ 31-12-2021 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΜΕΧΡΙ 31-12-2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2019 ΜΕΧΡΙ 31-12-2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2018 ΜΕΧΡΙ 31-12-2018 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2017 ΜΕΧΡΙ 31-12-2017 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2016 ΜΕΧΡΙ 31-12-2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2015 ΜΕΧΡΙ 31-12-2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.”

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2014 ΜΕΧΡΙ 31-12-2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2013 ΜΕΧΡΙ 31-12-2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2012 ΜΕΧΡΙ 31-12-2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΜΕΧΡΙ 31-12-2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2010 ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2009 ΜΕΧΡΙ 31-12-2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Θέση «Τσουκλείδι»
19300 Ασπρόπυργος
Αττική
Τηλ.: 210-5538 300
Fax.: 210-5538 306
www.diakinisis.gr
e-mail: info@diakinisis.gr
.