Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2017, η Εταιρία κατά τη χρήση που έκλεισε στις 31.12.2017 ελέγχθηκε από την GRANT THORNTON.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ–ΔΙΑΝΟΜΕΣ–ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Έκθεση ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ–ΔΙΑΝΟΜΕΣ–ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του κ.ν. 2190/1920.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου Πώς αντιμετωπίστηκαν  τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου στον έλεγχό μας
Αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης λόγω των βραχυπρόθεσμων δανείων ύψους € 48.203 χιλ. και € 31.400 αντίστοιχα και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση ύψους € 23.820 και € 15.500 αντίστοιχα, οι οποίες αφορούν ομολογιακά δάνεια της μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και της θυγατρικής της εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.».

Η Διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να μετατρέψει σε μακροπρόθεσμο τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της μητρικής Εταιρίας καθώς και της ανωτέρω θυγατρικής της. Μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναχρηματοδότησης.

Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία και ο Όμιλος παρουσίασαν σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA).

Η διοίκηση κατάρτισε επιχειρησιακά πλάνα αναφορικά με τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με βάση την λογιστική αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

Θεωρούμε την διαδικασία της αναχρηματοδότησης ως ένα εκ των σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου, λόγω του μεγέθους των δανειακών υπολοίπων και της επίδρασης που θα έχει η έκβαση αυτών στην μελλοντική ρευστότητα. Το παραπάνω γεγονός ενδεχομένως να έχει επίδραση στην αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας βάσει της οποίας έχουν καταρτιστεί οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017.

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων και την διαδικασία της αναχρηματοδότησης περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 37 και 45 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων τις κάτωθι διαδικασίες:

•       Συζητήσαμε με τη διοίκηση και αξιολογήσαμε το σχέδιο αναχρηματοδότησης και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.

•       Εξετάσαμε τη λογικότητα των βασικών παραδοχών των μελλοντικών ταμιακών ροών όπως περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα επιχειρησιακά πλάνα του Ομίλου.

•       Αξιολογήσαμε την αξιοπιστία των προβλέψεων της διοίκησης μέσω σύγκρισης της πραγματικής απόδοσης, σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις των επιχειρηματικών πλάνων

•       Επισκοπήσαμε την επικοινωνία της διοίκησης με τις πιστώτριες τράπεζες αναφορικά με την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

•       Αξιολογήσαμε την επάρκεια των σχετικών γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με το θέμα αυτό.

Με βάση τις παραπάνω διαδικασίες διαπιστώσαμε ότι οι ενέργειες, οι εκτιμήσεις και τα σχέδια της Διοίκησης υποστηρίζουν την παραδοχή της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου Πώς αντιμετωπίστηκαν  τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου στον έλεγχό μας
Λογιστική αξία επενδύσεων σε θυγατρικές (εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)
Την 31/12/2017 η λογιστική αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανέρχεται σε € 29.476 χιλ. Όπως περιγράφεται και στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις η μητρική εταιρεία αποτιμά τις συμμετοχές της στο κόστος κτήσης και τις ελέγχει για απομείωση όταν παρουσιαστούν εσωτερικές ή εξωτερικές ενδείξεις. Το σύνολο των θυγατρικών εταιρειών δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά.  Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος απομείωσης γίνεται προσδιορισμός της αξίας χρήσης («value in use») των θυγατρικών.  Ο εν λόγω προσδιορισμός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει μία εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών της κάθε θυγατρικής και να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ροών. Η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, εξαρτάται από εκτιμήσεις της διοίκησης κυρίως για τα αναμενόμενα λειτουργικά έσοδα και δαπάνες, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και το προεξοφλητικό επιτόκιο.

Εξαιτίας της σημαντικής αξίας των θυγατρικών καθώς και της σημαντικότητας των παραδοχών/λογιστικών εκτιμήσεων η περιοχή αυτή θεωρείται κρίσιμη για τον έλεγχό μας.

Οι γνωστοποιήσεις της διοίκησης σχετικά με τη λογιστική πολιτική, τις κρίσεις και εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν και την ανάλυση των εν λόγω στοιχείων περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 3.9, 4 και 21 των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων τις κάτωθι διαδικασίες:

•       Εξετάσαμε τις διαδικασίες που ακολουθεί η διοίκηση αναφορικά με τον εντοπισμό των συμμετοχών που παρουσιάζουν ενδείξεις απομείωσης

•       Εξετάσαμε τη διαδικασία της διοίκησης αναφορικά με την κατάρτιση επιχειρηματικών πλάνων με σκοπό τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης (value in use).

•       Για τις επενδύσεις σε θυγατρικές για τις οποίες υπήρξαν ενδείξεις απομείωσης αξιολογήσαμε α) τη λογικότητα των βασικών παραδοχών των μελλοντικών ταμειακών ροών και εκτιμήσεων της διοίκησης β) την εφαρμογή γενικά αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, γ) το εύλογο των χρησιμοποιηθέντων προεξοφλητικών επιτοκίων

•       Αξιολογήσαμε την αξιοπιστία των προβλέψεων της διοίκησης μέσω σύγκρισης της πραγματικής απόδοσης, σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις.

•       Εξετάσαμε τους αριθμητικούς υπολογισμούς των μοντέλων των προεξοφλημένων ταμειακών ροών

•       Στις ανωτέρω διαδικασίες, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, χρησιμοποιήσαμε ειδικό εμπειρογνώμονα της εταιρείας μας.

•       Επιβεβαιώσαμε την ορθότητα και επάρκεια των γνωστοποιήσεων στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου Πώς αντιμετωπίστηκαν  τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου στον έλεγχό μας
 
Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις)
Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 15 και 46  των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017, ο Όμιλος και η Εταιρεία αντιμετωπίζουν κάποιες εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν σε φορολογικούς ελέγχους σε Ελλάδα και Ρουμανία και περιβαλλοντικούς ελέγχους σε Ρουμανία.

Ο προσδιορισμός των προβλέψεων ή γνωστοποιήσεων ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις παραπάνω εκκρεμείς υποθέσεις θεωρείται ως περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος καθώς περιλαμβάνει σημαντικές κρίσεις της διοίκησης βασιζόμενες σε εκτιμήσεις των νομικών και φορολογικών συμβούλων της. Οι εκτιμήσεις αφορούν τόσο στην έκβαση κάθε υπόθεσης όσο και στον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τις προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 15 και 46 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων τις κάτωθι διαδικασίες:

•       Αξιολογήσαμε τις διαδικασίες της διοίκησης αναφορικά με τη συλλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της έκβασης των εκκρεμών  υποθέσεων.

•       Εξετάσαμε και αξιολογήσαμε τις απαντητικές επιστολές των νομικών συμβούλων και συζητήσαμε με τη διοίκηση και τους φορολογικούς συμβούλους, όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο.

•       Αξιολογήσαμε τα συμπεράσματα της διοίκησης αναφορικά με την επίδραση των εκκρεμών υποθέσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας και εξετάσαμε την επάρκεια των διενεργηθεισών προβλέψεων.

•       Αξιολογήσαμε την επάρκεια των σχετικών γνωστοποιήσεων  που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και αν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους, ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

  • Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
  • Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου.
  • Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
  • Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
  • Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
  • Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1.      Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:

  • Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.
  • Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
  • Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ–ΔΙΑΝΟΜΕΣ–ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2.      Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου

Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

3.      Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Οι επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουμε παράσχει στην Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 γνωστοποιούνται στη Σημείωση 11 των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4.      Διορισμός Ελεγκτή

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 25/06/2012 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μία συνολική περίοδο 6 ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

5.      Λοιπές κανονιστικές απαιτήσεις

Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται στη σημείωση 45 των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχει καταστεί μικρότερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παύλος Στελλάκης

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 24941

grant-thornton