Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα με σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρίας. Βοηθά την Εταιρία να επιτύχει τους στόχους της, μέσω μιας συστηματικής και δομημένης προσέγγισης για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Βασικές αρχές λειτουργίας

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας και εποπτεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών του στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελεί το εποπτικό όργανο του εσωτερικού ελέγχου. Ο επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων της Εταιρίας. Επίσης, επιβλέπει την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου και έχει την ευθύνη υιοθέτησης κοινών αρχών εσωτερικού ελέγχου.

Βασικός στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή λογικής επιβεβαίωσης στους μετόχους, ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρίας.

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, συνεπώς εφαρμόζουν τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και εμπιστευτικότητας. Επίσης, δρουν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική άσκηση του εσωτερικού ελέγχου (Standards for the Professional Practice of the Internal Audit), καθώς και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση, σε όλα τα βιβλία και τα στοιχεία, εργαζόμενους, χώρους και δραστηριότητες των εταιριών του Ομίλου, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού του έργου. Επίσης, έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει εχεμύθειας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζονται και παρέχουν πληροφορίες στους Εσωτερικούς Ελεγκτές και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, εργαζόμενους, χώρους και δραστηριότητες της Εταιρίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου.

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρέχει στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου κάθε πληροφορία και στοιχείο απαραίτητο για την διεκπεραίωση της εργασίας της και συνεργάζεται με αυτήν τόσο κατά την διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας όσο και για την υλοποίηση των προτάσεων βελτίωσης που υποβάλλονται.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει εχεμύθειας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζονται και παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους.

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 – Καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας.
 – Επισκόπηση του συστήματος παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών προς τη Διοίκηση της Εταιρίας.
 – Επιβεβαίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρίας.
 – Διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων.
 – Έλεγχος των λογιστικών αλλά και γενικά των μηχανογραφικών συστημάτων της Εταιρίας.
 – Επισκόπηση των μέσων διαφύλαξης των πάγιων στοιχείων της Εταιρίας.
 – Πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων σε συνεννόηση με τη Διοίκηση της Εταιρίας.
 – Έλεγχος της τήρησης, καθώς και ανανέωση των Κανονισμών Λειτουργίας της Εταιρίας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, του Καταστατικού της, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών.
 – Έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα Ενημερωτικά Δελτία της Εταιρίας σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου.
 – Έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της Διοίκησης αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρίας.
 – Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
 – Συμβουλευτική συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων συστημάτων με στόχο την καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου.
 – Συνεργασία με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές.
 – Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
 – Ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο την Επιτροπή Ελέγχου για τους διενεργούμενους ελέγχους, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 – Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.
 – Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από εποπτικές αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.