Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα με σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρίας. Βοηθά την Εταιρία να επιτύχει τους στόχους της, μέσω μιας συστηματικής και δομημένης προσέγγισης για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.