Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από τις ακόλουθες Επιτροπές, οι οποίες ορίζονται με απόφασή του:

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος Στυλιανός Στεφάνου Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο
2. Μέλος Νικόλαος Μήλιος Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο
3. Μέλος Μιχαήλ Φανδρίδης Μη εκτελεστικό

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος υπάγεται σε αυτήν.

Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να διενεργεί έρευνες ή να αναθέτει σε άλλους τη διερεύνηση οποιουδήποτε θέματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
Στη διενέργεια των ερευνών αυτών, εκτός από τη συνδρομή των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, των Νομικών Συμβούλων και των Εξωτερικών Ελεγκτών, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

 – Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 – Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.
 – Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
 – Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
 – Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών.
 – Η επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 – Η συμμόρφωση της Εταιρίας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύνθεση

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνεδριάσεις

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε :

 – Τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με την έκδοση των εξαμηνιαίων και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και πριν από τη δημοσίευσή τους.
 – Έκτακτες, οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Κρίνεται σκόπιμο η Επιτροπή να συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές ετησίως.

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος Νικόλαος Μήλιος Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο
2. Μέλος Στυλιανός Στεφάνου Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο
3. Μέλος Μιχαήλ Φανδρίδης Μη εκτελεστικό
4. Μέλος Αδαμάντιος Λέντσιος Μη εκτελεστικό

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αμοιβών των μελών του Δ.Σ., καθώς και την πολιτική αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.

Επίσης, η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία ανάδειξης των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του, με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Σύνθεση

Η Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζονται από αυτό, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία είναι ανεξάρτητα.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.