Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από τις ακόλουθες Επιτροπές:

Επιτροπή Ελέγχου

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.07.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα σε συνεδρίασή της κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ως ακολούθως:

 

1. Πρόεδρος Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Μέλος Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Μέλος Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Η Επιτροπή Ελέγχου υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι κύριες αρμοδιοτητές της είναι οι εξής:

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικά έγγραφα Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Μέλος Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Μέλος Αδαμάντιος Λέντσιος Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικά έγγραφα Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων