Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεσμεύεται στην τήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, βάσει των οποίων οργανώνεται, λειτουργεί, διοικείται και ελέγχεται, με τον πλέον αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργία της και η ισότιμη ενημέρωση και διαφύλαξη των συμφερόντων όλων των Μετόχων, καθώς και των λοιπών συναλλασσομένων με την Εταιρία μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στη συνεδρίαση της 18.02.2011, αποφάσισε την υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), όπως αυτός ισχύει ως Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) μετά την τροποποίησή του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Κώδικας βρίσκεται αναρτημένος στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση : http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc