Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δεσμεύεται στην τήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, βάσει των οποίων οργανώνεται, λειτουργεί, διοικείται και ελέγχεται, με τον πλέον αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργία της και η ισότιμη ενημέρωση και διαφύλαξη των συμφερόντων όλων των Μετόχων, καθώς και των λοιπών συναλλασσόμενων με την Εταιρία μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με απόφασή του έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει κατόπιν της τελευταίας τροποποίησης του τον Ιούλιο 2021.

Ο Κώδικας βρίσκεται αναρτημένος στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση :

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2021 (esed.org.gr)