Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4706/2020.

Σχετικά έγγραφα Σύνοψη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας