Πρόσκληση των μετόχων ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), που ελήφθη στις 19 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει κατά την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID‐19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.500.000,00 €).
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID‐19.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Δεκεμβρίου 2020 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («φορέας»), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Κυριακή, 06 Δεκεμβρίου 2020 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση θα γίνει με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον χώρο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως Συνέλευσης σε Μετόχους, δημοσιογράφους και εν γένει σε κάθε τρίτο πλην της Γραμματέως και των προσώπων που θα είναι επιφορτισμένοι με τη διεξαγωγή της εν λόγω Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» απευθείας με ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία της. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») ως δικαιούμενος να ασκήσει δικαίωμα ψήφου μετοχής έκδοσης της Εταιρίας (μέτοχος, επικαρπωτής, ενεχυρούχος δανειστής με δικαίωμα ψήφου, κ.λπ.). Η πρόσβαση της Εταιρίας στο ως άνω μητρώο γίνεται με την απευθείας ηλεκτρονική σύνδεσή της με το μητρώο αυτό.

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018 και κατωτέρω.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ο εκάστοτε αντιπρόσωπος/εκπρόσωπος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της.

Επισημαίνεται ότι, για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου (αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων) από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της κατωτέρω προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα για να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δια των εκπροσώπων τους.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ωστόσο, εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως γ).

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 11ης Δεκεμβρίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο θεματοφύλακάς του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13.00 της 09.12.2020).

Για τον σκοπό αυτό είναι διαθέσιμο από την Εταιρία Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elgeka.gr και στα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, Τ.Θ. 1076, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 779726 – Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ.: 210 2415100).

Στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ο μέτοχος υποχρεούται να συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου. Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο διορισμού, δημιουργείται από την Εταιρία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου.

Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να περιέλθουν στα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, Τ.Θ. 1076, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 779726 – Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ.: 210 2415100) το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της αρχικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, και για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέχρι την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου αντιπροσώπευσης και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στα ως άνω αναφερόμενα τηλέφωνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια‐Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρίες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e‐mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2‐factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ.» θα πρέπει ο Μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.
Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρίας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e‐mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλεφωνικά στον αριθμό 2310‐779726, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 210‐3366120, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι που θα έχουν συνδεθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex), μέσω του εν λόγω συνδέσμου (link), οι Μέτοχοι θα μπορούν:

α) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
β) να λαμβάνουν τον λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:
γ) να ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Δικαιώματα των Μετόχων μειοψηφίας

Επίσης, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει:

i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι το Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2020, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020.

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο μέχρι και το Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

iv. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο μέχρι και το Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του α’ εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει της ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων που προτείνονται για λήψη αποφάσεων προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και λοιπές πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elgeka.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, Τ.Θ. 1076, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 779726 – Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ.: 210 2415100), εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κα Σωφρονία Κουκουλή).

 

Δήμος Αχαρνών Αττικής, 19 Νοεμβρίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000