Πρόσκληση των μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση