Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016 – Ορθή Επανάληψη

Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2016

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» ανακοινώνει την παρακάτω τροποποίηση στο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016 αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων :

– Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την παραπάνω ημερομηνία, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.