Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2022

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1  εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2022 που είχε ανακοινωθεί στις 11/04/2022, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, ως εξής:

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022 (αντί της Πέμπτης, 21 Ιουλίου 2022 που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά).

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την προαναφερόμενη ημερομηνία, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.