Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από την 01/03/2014 Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2014 Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και Read More
Ανακοίνωση σχετικά με τη αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την Read More