Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2017  Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε’ της Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με την από 08 Read More
Ανακοίνωση για την Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2015 Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2016 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Read More
Ενημέρωση αναφορικά με τις επιπτώσεις για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. από τις πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρία Μαρινόπουλος Read More
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000   Με την Read More
Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2016 Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Read More
Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2016  Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/10-05-2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Read More
Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2016  Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο Read More
Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2016 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο Read More
Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2016  Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων του Ν.3556/2007, άρθρο 3, παρ.1, εδάφιο (η), περίπτωση (δδ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4374/2016, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό Read More
Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2016 Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια των Read More
Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2016  Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει Read More
Επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ – Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του και της επιχειρηματικής του εστίασης Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2016 Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 Read More
Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας Συγχώνευσης των  θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας, «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη Θεσσαλονίκη, 04 Μαρτίου 2016 Read More
Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «G.S.B.G. A.E.» από 01/03/2016 Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2016 Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό Read More
Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης τακτικού φορολογικού ελέγχου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» για τη χρήση 2007 Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2015 Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Read More
Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στον Όμιλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» – Συγχώνευση θυγατρικών εταιριών Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2015 Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 Read More
Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση  Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2014 Θεσσαλονίκη, 01 Οκτωβρίου 2015 Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» σε εφαρμογή των Read More
Γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από τον κ. Ιωάννη Καλύβα Θεσσαλονίκη, 01 Σεπτεμβρίου 2015 Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Read More
Ανακοίνωση σχετικά με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2015 Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Read More
Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) Θεσσαλονίκη, 07 Μαΐου 2014 Η εταιρία μας «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό Read More
  Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας – Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2015 Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2015 Στα πλαίσια της Read More
Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2014 Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με Read More
Ανακοίνωση σχετικά με Επειχιρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2014 Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 Read More