Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις

Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις

Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις 2020

Γενικές Συνελεύσεις 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

25.06.2013

– Πρόσκληση

– Έντυπο Εξουσιοδότησης

– Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.

– Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου

– Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού

– Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2012-31/12/2012

– Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Το τελικό κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2013 και επικυρώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-4556/05-07-2013) έχει ως εξής: Καταστατικό

Γενικές Συνελεύσεις 2012

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

25.06.2012

– Πρόσκληση

– Έντυπο Εξουσιοδότησης

– Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.

– Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου

– Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού

– Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2011-31/12/2011

– Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Το τελικό κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 και επικυρώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης  (Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-3759/04-07-2012) έχει ως εξής: Καταστατικό

Γενικές Συνελεύσεις 2012

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

27.06.2011

– Πρόσκληση

– Έντυπο Εξουσιοδότησης

– Σχέδια αποφάσεων – Σχόλια του Δ.Σ.

– Αριθμός μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου

– Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού

– Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01/01/2010-31/12/2010

– Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

<Το τελικό κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2011 και επικυρώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ως εξής: a href=”http://www.elgeka.gr/wp-content/uploads/2015/01/11gs8.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Καταστατικό

Εταιρικές Πράξεις

Η εταιρία εισήχθηκε στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α., στις 16 Αυγούστου 1999.

11.12.2020

Θέμα

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Απόφαση

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 6.854.658,48 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία. Με την από 22 Ιουλίου 2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας διαπιστώθηκε η πλήρης κάλυψη της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η διαφορά που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης (€ 0,38) του συνόλου αυτών, συνολικού ποσού € 3.998.550,78, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 14.470.945,68 και διαιρείται σε εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες επτά 60.295.607 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,24) η κάθε μία.

11.12.2020

Θέμα

Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 43.500.000,00).

Απόφαση

Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 43.158.960,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 1,60) σε είκοσι τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,24), και με την ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί από € 50.775.248,00 σε € 7.616.287,20.

29.06.2013

Θέμα

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω ακύρωσης 202.500 Ιδίων Μετοχών

Απόφαση

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 324.000,00 (από € 51.099.248,00 σε € 50.775.248,00)

Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 31.937.030σε 31.734.530

29.06.2009

Θέμα

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω ακύρωσης 117.300 Ιδίων Μετοχών

Απόφαση

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 187.680,00 (από € 51.286.928,00 σε € 51.099.248,00)

Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 32.054.330 σε 31.937.030

25.06.2007

Θέμα

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2006

Απόφαση

Διανομή ΕΥΡΩ 0,03 ανά μετοχή

26.06.2006

Θέμα

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2005

Απόφαση

Διανομή ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή

26.06.2006

Θέμα

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον

Απόφαση

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 38.465.196,00

Αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,80 σε € 1,60

Έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά

27.06.2005

Θέμα

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2004

Απόφαση

Διανομή ΕΥΡΩ 0,07 ανά μετοχή

28.06.2004

Θέμα

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2003

Απόφαση

Διανομή ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή

23.06.2003

Θέμα

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2002

Απόφαση

Διανομή ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή

Ημερ/νία Γενικής Συνέλευσης 25.06.2001 και ημερ/νία Δ.Σ. 02.12.2002

Θέμα

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών

Απόφαση

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 21.732,00

Έκδοση 27.165 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,80 ΕΥΡΩ εκάστη

27.06.2002

Θέμα

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2001

Απόφαση

Διανομή ΕΥΡΩ 0,07 ανά μετοχή

27.06.2002

Θέμα

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών

Απόφαση

Νέα Ονομαστική Αξία Μετοχής: ΕΥΡΩ 0,80

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 1.120.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

28.12.2001

Θέμα

Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ΕΥΡΩ

Απόφαση

Νέα Ονομαστική Αξία Μετοχής: ΕΥΡΩ 0,73

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω λογιστικής στρογγυλοποίησης κατά ΕΥΡΩ 58.811,45

25.06.2001

Θέμα

Διανομή Μερίσματος χρήσης 2000

Απόφαση

Διανομή ΕΥΡΩ 0.08 (ή Δρχ. 27) ανά μετοχή

Ημ/νία Πληρωμής: 17.08.2001

01.02.2001

Θέμα

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρίας

Απόφαση

Μετατροπή του συνόλου των μετοχών σε κοινές ονομαστικές από ανώνυμες ονομαστικές

Παύση Διαπραγμάτευσης:19-23.03.01

26.06.2000

Θέμα

Διανομή Μερίσματος χρήσης 1999

Απόφαση

Διανομή Δρχ. 30 ανά μετοχή

Ημ/νία πληρωμής: 07.08.2000

Υποχρέωση ενημέρωσης της Εταιρίας από μετόχους και άλλα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει (εφεξής «Νόμος»), τις προβλέψεις της υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινίσεις της υπ’ αριθμ. 33 ερμηνευτικής εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για τον υπολογισμό και καθορισμό των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (14.470.945,68 €), διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες επτά (60.295.607) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,24 €) η κάθε μία.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Νόμο, αποτελεί ατομική υποχρέωση (α) κάθε μετόχου εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50%, και 2/3, ή εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, και (β) κάθε προσώπου (μετόχου ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας της εταιρίας, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ανωτέρω ορίων, να ενημερώσει ταυτόχρονα την εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταχέως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, μετά την ημερομηνία κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μετόχου φθάνει, υπερβαίνει, ή κατέρχεται των ανωτέρω ορίων, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο www.cmc.gov.gr (Υπηρεσίες/ Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η ανωτέρω ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στην Εταιρία μας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αναρτημένου στην ιστοσελίδα μας εντύπου γνωστοποίησης με την ένδειξη «Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου (Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9,10,11,11Α)», νόμιμα υπογεγραμμένου από το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο και σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Το εν λόγω έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα, που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο: – στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας, οδός Δ.Α. 13 – Ο.Τ. 31 Β΄Φάση, ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Δήμος Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης, 570 22, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων – Υπόψη κας Σωφρονίας Κουκουλή (τηλ. 2310 779700, 2310 779726) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με αποστολή στο fax με αριθμό 2310 752335 και – στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, όπως ισχύει».

Η υποβολή στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται και με αποστολή είτε στο fax με αριθμό 210 3377243 είτε στο e-mail: tr1@cmc.gov.gr. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων.

O υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους τόσο από την αρμόδια Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας όσο και από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει τροποποιημένος από τον Ν. 4374/2016, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  μπορεί να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο καθώς και διοικητικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις, προς τα υπαίτια πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

Τέλος, το άρθρο 26Α του Νόμου αναφέρεται στη δημοσίευση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των σχετικών αποφάσεων περί επιβολής προστίμων, διοικητικών μέτρων και διοικητικών κυρώσεων.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας το παρακάτω «Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου (Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9,10,11,11Α)».

Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου (Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9,10,11,11Α)»

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.